Jeśli prowadzisz zdalny team, Twój styl zarządzania powinien właściwie spełniać cechy zarządzania turkusowego, Twoi pracownicy powinni być dogłębnie świadomi współzarządzania organizacją, działać wydajnie w braku jakiejkolwiek hierarchii. Ich praca powinna być drogą do osiągnięcia wewnętrznego spełnienia i podążać za celem ewolucyjnym firmy. Co jednak jeśli nie prowadzisz zespołu najwyższej klasy specjalistów z branży IT?

Najczęściej opisywany styl zarządzania w pracy zdalnej

Przeglądając porady, bardzo często pisane przez praktyków, dotyczące specyfiki zarządzania zdalnym zespołem, dostrzegliśmy pewną tendencję. Dużo mówi się tam o zarządzaniu poprzez zaufanie, bardzo partnerskich relacjach, nie rozliczaniu z czasu a jedynie z efektów, nieprzesadzaniu z mikrozarządzaniem. Czytasz i z lektury wynika, że autor jest doświadczonym managerem w branży wysokich technologii, najczęściej IT. Jego styl zarządzania w pracy zdalnej leży w spektrum stylów demokratycznych czy też integratywnych, wszystkie decyzje kształtowane są zespołowo, a poszczególni pracownicy rozwiązują bardzo złożone zagadnienia w ramach niemal całkowitej autonomii.

Tu właśnie możesz dojść do wniosku, że praca zdalna jest nie dla Ciebie i Twojej firmy. Praca w Twojej branży nie musi przecież opierać się na koordynacji pracy wysoce autonomicznych specjalistów. Przeciwnie, Twoi współpracownicy mogą wymagać od Ciebie jasnych wytycznych, konkretnych zadań na każdą część dnia, oraz Twoich interwencji. Ty zaś możesz potrzebować raportowania nawet kilka razy dziennie. Tak może być, jeśli np. prowadzisz call centre. Całkiem podobnie sprawa może wyglądać dla firmy spedycyjnej lub kancelarii prawnej. Czy w takim razie praca zdalna w Twojej branży nie ma racji bytu?

Nie, to nie prawda. Podkreślamy – choć praca zdalna zawsze wymagać będzie zwiększonego poziomu wzajemnego zaufania pomiędzy szeregowymi pracownikami, specjalistami i managerami, nastawienia na efekt oraz nieco innych narzędzi, to nie dostrzegamy a priori żadnych przeszkód, żeby wdrożyć ją w dowolnej firmie, niezależnie od tego, jaki jest Twój styl zarządzania. Jedynym prawdziwym warunkiem pracy zdalnej jest czysto techniczna możliwość jej wykonywania. 

Jaki jest Twój styl zarządzania? 

Na potrzeby tego artykułu postanowiliśmy zestawić ze sobą nie tyle wymagania poszczególnych branż – tych jest przecież za dużo – ile syntetycznie omówić różne style zarządzania w kontekście pracy zdalnej. Styl zarządzania, czy też kierowania, to też temat rzeka. Zdecydowaliśmy, że na pierwszy ogień weźmiemy klasyczne style, opisane przez Maxa Webera:

 • tradycyjny 
 • charyzmatyczny 
 • legalny 

Ich bardziej szczegółowe ujęcie to styl:

 • patriarchalny
 • charyzmatyczny
 • autokratyczny
 • biurokratyczny

Wszystkie te style łączy fakt, że należą do nurtu stylów autorytarnych. Autorytet przesuwa się tu od osoby tradycyjnego ojca – założyciela posiadającego pełen autorytet osobisty aż po anonimowy aparat norm i wytycznych, gdzie to one, nie zaś jakikolwiek poszczególny człowiek, koncentrują w sobie całość autorytetu władzy.

Do tego scharakteryzujemy dwa, mocno współcześnie rozpowszechnione style:

 • demokratyczny
 • sytuacyjny

Jesteśmy przekonani, że styl zarządzania, wymagany przez Twoją branżę, lub po prostu preferowany przez Ciebie, mieści się w zakreślonych przez nas ramach. Pewnie nie występuje w czystej formie, to się w praktyce rzadko zdarza. Zapewne jest jednak jakąś formą miksu powyższych.  

Styl zarządzania patriarchalny

Ten styl zarządzania wywodzi się jeszcze z czasów wspólnot zbieracko – łowieckich, gdzie role zawodowe i osobiste stapiały się w jedność. Współcześnie występuje najczęściej w firmach rodzinnych, lub ich formach ewolucyjnych, na różnych stadiach rozwoju.

W przypadku firmy stosunkowo nowej patriarcha, założyciel firmy, skupia w sobie cały autorytet i decyzyjność, przy okazji jest też głową rodziny. 

Jeśli firma funkcjonuje już kilka pokoleń, autorytet przechodzi z pokolenia na pokolenie, sukcesja władzy nie budzi wątpliwości – nie większe, niż w przypadku monarchi – zaś następca od małego przygotowywany jest do przejęcia firmy po rodzicu.

W dalszej konsekwencji niewielkie przedsiębiorstwo rodzinne może przerodzić się nawet w międzynarodową korporację – któż nie kojarzy Harlanda Sandersa? Autorytet unosi się wówczas w powietrzu i przyjmuje formę niedoścignionego zestawu wartości, reprezentowanych przez czcigodnego ojca – założyciela. W praktyce firma taka przechodzi już jednak w inny model, np. autorytarny, o którym wspomnimy potem. 

Patriarchalny styl zarządzania ma wiele zalet praktycznych – decyzje podejmuje tu tylko jedna osoba, z reguły sprawna i niemająca z tym problemu, i tylko ona jest za wszystko odpowiedzialna. Pracownicy są silnie emocjonalnie związani z firmą, brak jest sporów kompetencyjnych i zatorów formalnych. Patriarchalny właściciel – manager wymaga przede wszystkim pilnego wykonywania poleceń, bardzo wysokiego, właściwie bezwzględnego, poziomu lojalności. On też wyznacza ton kulturze komunikacyjnej i atmosferze w firmie i ogólnie sam jest tu marką lub jej ucieleśnieniem. W zamian wysoko ceni sobie pracowników, traktując jak członków rodziny i wszystkie decyzje podejmuje dla dobra ogółu.

Jest naprawdę spora szansa, że Twój styl zarządzania to właśnie styl patriarachalny. Dużo nowych firm powstaje w ten, bardzo naturalny, sposób. Choć to najstarsza forma organizacji w firmie, to będzie ona istnieć tak długo, jak długo powstawać będą firmy rodzinne lub takie, gdzie obdarzony silną osobowością właściciel postanawia stworzyć firmę, w której panować będzie rodzinna atmosfera. 

W pracy zdalnej

Jeśli prowadzisz małą firmę rodzinną, której członkowie są zarazem domownikami, o pracy zdalnej nie ma nawet co mówić. Jeśli jednak organizacja jest trochę większa, w dodatku zatrudnia jakichś pracowników spoza kręgu najbliższej rodziny – możesz zaadaptować styl zarządzania patriarchalny do pracy zdalnej.

Twoi pracownicy nie są samodzielnymi specjalistami, wszystkie decyzje ciążą na Tobie – to jednak nie jest żadna przeszkoda. Potrzebujesz po prostu być w ciągłej, wielokanałowej komunikacji ze swoim zespołem. 

Przeczytaj nasz przewodnik po narzędziach komunikacji w pracy zdalnej. Przyda Ci się też narzędzie do wideokonferencji. Wybierz odpowiedni dla Twoich potrzeb dysk sieciowy. Zobacz też, jakich narzędzi możesz użyć do poprawy wydajności w pracy. A może przyda się wdrożyć zarządzanie projektami?

To prawda, stracisz możliwość ciągłego stania nad swoimi pracownikami. Za pomocą wprowadzonych narzędzi komunikacji możesz co prawda wymusić ciągłe raportowanie i patrzeć im na ręce. Szybko jednak zauważysz, że efektywniej jest:

 • Wyznaczyć zadanie.
 • Okreslić termin wykonania.
 • Określić wymóg raportowania po wykonaniu zadania lub a przypadku jakichkolwiek trudności czy przeszkód.

Praca nie musi od razu odbywać się w trybie asynchronicznym, jeśli to nie ma racji bytu w Twoim biznesie. Wszyscy mogą być dostępni w tych samych godzinach jak w biurze.  Będzie to od Ciebie wymagać ciągłego siedzenia na telefonie lub Slacku – ale przecież Twój styl zarządzania i tak zakłada Twoją dostępność, bo każdą decyzję podejmujesz Ty. Pamiętaj, to, że nie widzisz swoich współpracowników non stop, nie oznacza, że musisz cedować na nich jakąkolwiek decyzyjność. Współczesne narzędzia komunikacji i kooperacji sieciowej umożliwiają Ci nadzór w czasie rzeczywistym nad wszystkimi aspektami pracy, które da się przekazać za pomocą komputera. 

Przechodząc na pracę zdalną, nie musisz zmieniać stylu zarządzania, który świetnie sprawdza się w Twojej firmie. Wystarczy, że zaadaptujesz nowe narzędzia komunikacji. 

Styl zarządzania charyzmatyczny 

Podobnie, jak w przypadku stylu patriarchalnego, cała działalność organizacji kręci się tu wokół centralnej postaci założyciela. O ile jednak w organizacji patriarchalnej autorytet tej postaci wynika ze splotu osobistych i zawodowych powiązań z założycielem, tradycji rodzinnej czy mitu założycielskiego, tu autorytetem promienieje postać wyjątkowo uzdolnionego, niesamowicie pracowitego, genialnego tytana, który wiedzie swoich podwładnych krętą ścieżką do ziszczenia wielkiej wizji. Przywódca nie musi przy tym być połączony z pracownikami w sposób osobisty, tworzyć rodzinnej atmosfery, nie potrzebuje żadnej tradycji. Cały autorytet ma źródło w jego niezwykłych, osobistych przymiotach, które są larger than life. 

Taką, dość romantyczną formę, mogą przyjmować np. współczesne, niewielkie startupy. Branże technologiczna czy kreatywna, pełne są owianych nimbem geniuszu guru, wyznaczających trendy, nowe standardy i dokonujących przełomów. 

Często zdarza się też, że taki model zarządzania i charyzmatyczne postaci znajdziesz u światowych gigantów. W branży elektronicznej to Steve Jobs. Rewolucja w kolejnych branżach – motoryzacyjnej, kosmicznej, ostatnio human – machine interface – ma twarz Elona Muska. W branży rozrywki elektronicznej wystarczy wspomnieć Johna Romero.

Styl zarządzania w firmach, w których centrum znajduje się postać tego kalibru, przypomina patriarchalny. Wszystkie ważne decyzje podejmuje charyzmatyczny lider, choć zdecydowanie więcej jest tu przestrzeni dla managerów, ponieważ firma promuje innowacyjność i samodzielność – w ramach wytyczonej przez lidera. Zarządzanie ma na celu nie tyle dobrostan wszystkich pracowników, ile urzeczywistnienie nadrzędnej wizji, jest ona jednak na tyle atrakcyjna, że pracownicy pozostają wysoce zmotywowani. Decyzje zapadają szybko i szybko są wykonywane. Brak kompetencyjnych sporów. 

W pracy zdalnej

Jeśli jesteś opisanym tu, charyzmatycznym liderem, zapewne masz swoje wyrobione zdanie na temat systemu pracy, który jest dla Ciebie najlepszy. My podpowiadamy, że Twój styl zarządzania nie jest żadną przeszkodą w pracy zdalnej. Porady, jakie możemy Ci dać, w wielkim stopniu pokrywają się z tym, co radzimy liderom zespołów prowadzonym w stylu patriarchalnym. Tobie będzie przy tym zapewne dużo łatwiej, ponieważ samodzielne wytyczanie nowych ścieżek masz w DNA i niestraszne Ci przyswajanie nowych narzędzi i umiejętności, oraz opracowywanie procedur współpracy.

Wdrażając model pracy zdalnej, miej natomiast na uwadze:

 • Jasne procedury komunikacji
 • Klarowne wdrożenie swoich managerów w Twoją wizję obiegu informacji i decyzji.

Powtórzmy poradę z poprzedniego rozdziału – przeczytaj nasz przewodnik po narzędziach komunikacji w pracy zdalnej. Przyda Ci się też narzędzie do wideokonferencji. Wybierz odpowiedni dla Twoich potrzeb dysk sieciowy. Zobacz też, jakich narzędzi możesz użyć do poprawy wydajności w pracy. A może przyda się wdrożyć zarządzanie projektami?

W twoim zespole i tak zapewne utrzymują się jedynie ludzie silnie zorientowani na efekt. Nie musisz ich ciągle widzieć, wystarczy Ci dogodny podgląd wyników ich pracy. Jeśli styl zarządzania charyzmatyczny to Twój styl, nie widzimy żadnych przeszkód w pracy zdalnej.

Styl zarządzania autokratyczny

Styl zarządzania, który utożsamiać możemy z dużymi korporacjami prowadzonymi w klasycznym, starym stylu – lub wojskiem :). Wciąż pozostajemy w nurcie autorytarnym. Ze stylów patriarchalnego i charyzmatycznego pozostaje tu jasna – choć z reguły bardziej rozciągnięta pionowo – struktura hierarchiczna i posłuszeństwo poleceniom przełożonego. Brak jednak centralnej postaci ojca – założyciela lub wizjonera – tytana. Tutaj obowiązuje stara darwinowska zasada, że większa ryba zjada mniejszą, czyli polecenia, niekonsultowane z szerokim gronem pracowników czy nawet bezpośrednio podległą kadrą kierowniczą, idą od najwyższych czynników decyzyjnych do najniższych, w międzyczasie przetwarzane z ogólnej wizji celu na cząstkowe zadania. Zadania te, również bez dyskusji, wykonać mają pracownicy szeregowi. Autorytet przypisany jest tu do funkcji, nie do osoby – ta może się zmienić, dzisiejszy kierownik to jutro dyrektor, prezes zarządu z dnia na dzień może zniknąć w radzie nadzorczej lub przenieść się do innej organizacji.

Ten styl zarządzania nie jest obecnie szeroko promowany i budzi raczej niechęć kreatywnych, ambitnych specjalistów. Wyobraź sobie jednak, że w prywatnym pogotowiu, służbie ochrony, instytucji finansowej, sieci sprzedaży, helpdesku, w call center – każda akcja poprzedzona jest długotrwałą burzą mózgów przy latte :).  Realia wielu zawodów i branż wymagają po prostu sprawnie działającej maszyny, w ramach której wiele osób wykonuje swoje czynności, osiągając w sumie wielkie cele złożone z małych celów pośrednich. Nie każda branża jest kreatywna, wszystkie są jednak potrzebne.

Styl zarządzania autokratyczny wymaga doskonałej koordynacji i przepustowości informacji, doskonałego systemu przechowywania informacji, ze zróżnicowanymi poziomami dostępu oraz jasnych, znanych wszystkim procedur. Jak to się ma do pracy zdalnej?

W pracy zdalnej

Właściwie … czemu nie? Jeśli Twój styl zarządzania jest właśnie autokratyczny, to możesz zarządzać źle lub dobrze. Jeśli zarządzasz źle, w Twoich działaniach nie ma żadnej konsekwencji, procedur, strategii, wszystko wisi na Twojej aktualnej ocenie sytuacji. Wówczas pewnie firma nie działa zbyt dobrze, a jeśli działa, zapewne ponosisz niewspółmiernie wysokie koszty, które dałoby radę zoptymalizować. 

Jeśli tak właśnie działa Twoja firma, oznacza to, że nie jest zbyt duża i znajdą w niej zastosowanie narzędzia, o których pisaliśmy wcześniej. Jeśli więc lektura tego artykułu rozpoczęła się dla Ciebie w tym miejscu – przeczytaj nasz przewodnik po narzędziach komunikacji w pracy zdalnej. Przyda Ci się też narzędzie do wideokonferencji. Wybierz odpowiedni dla Twoich potrzeb dysk sieciowy. Zobacz też, jakich narzędzi możesz użyć do poprawy wydajności w pracy. A może przyda się wdrożyć zarządzanie projektami?

Jeśli zarządzasz dobrze, to masz już jak na tacy rozpisaną firmową hierarchię i procedury wymiany informacji i prowadzenia projektów. Masz też pełnię władzy, aby te procedury dostosować do wymogów i narzędzi zdalnej współpracy.  

Szczerze mówiąc, jeśli jesteś prezesem zarządu dużej firmy, zarządzanej w stylu autokratycznym, prawdopodobnie nie czytasz teraz tego artykułu :). Jeśli jednak jakimś przypadkiem tak właśnie jest, pamiętaj:

 • Wszystkie Twoje procedury i systemy zarządzania projektami da się obsługiwać zdalnie.
 • Zdalnie możesz monitorować właściwie wszystkie aspekty pracy, wymaga to tylko odpowiednich narzędzi, które jak najbardziej istnieją.
 • Nakłady poniesione na narzędzia mogą zwrócić się w postaci redukcji kosztów utrzymania przestrzeni biurowej.

Ogólnie jednak przyznajemy, że choć w przypadku autokratycznego stylu zarządzania nie widzimy trudności nie do przezwyciężenia, to system pracy zdalnej w branżach wymagających takiego stylu będzie zapewne w praktyce nieszczególnie popularny.

Styl zarządzania biurokratyczny

Taki styl zarządzania zaobserwować możemy w praktyce dopiero na poziomie instytucji państwowych oraz największych korporacji. 

W stylu tym autorytet władzy zostaje oderwany od człowieka w ogóle, jego źródłem są jedynie przepisy prawa oraz procedury. Nawet najwyższe czynniki władzy – zwłaszcza w przypadku organizacji państwowych – mają tu często bardzo ograniczone pole manewru. Decyzje podejmowane są nie tyle przez kogoś ile zgodnie z obowiązującą procedurą, bardzo często wielostopniowo i kolegialnie. 

W stylu patriarchalnym, cała odpowiedzialność za decyzje spada na barki lidera, podobnie w charyzmatycznym. W systemie autokratycznym teoretycznie też, poszczególni uczestnicy drabiny hierarchicznej mogą nią w praktyce przerzucać się między sobą, zawłaszczając sukcesy i przypisując innym porażki. W stylu biurokratycznym odpowiedzialność rozmywa się po wielostopniowej drabinie i brak efekty jakichś działań lub efekt zgoła szkodliwy może nie być postrzegany jako porażka, jeśli tylko o działaniach zdecydowano i przeprowadzono je bez uchybiania procedurom. 

W pracy zdalnej

Ze wszystkich stylów zarządzania, ten wydaje nam się z pracą zdalną najmniej kompatybilny. Dobry styl autokratyczny ma w praktyce swoje procedury, pomimo wszechwładzy najsilniejszego czynnika decyzyjnego. Jednak właśnie dzięki tej wszechwładzy, prezes zarządu na przykład może zdecydować o zmianie tych procedur, przejściu na pracę zdalną jednym podpisem. Styl zarządzania biurokratyczny, w swojej czystej formie, wymagałby lat na sformułowanie takiej propozycji, uzasadnienie jej, przedyskutowanie i przeanalizowanie we wszystkich możliwych gremiach decyzyjnych … 

… no chyba że przyjdzie nagły kryzys i wymusi takie rozwiązania. Przecież właśnie mieliśmy przykład takiej sytuacji, gdy w systemy biurokratyczne państw, w tym Polski, uderzyła epidemia COVID 19. Nagle okazało się, że urzędnicy mogą zdalnie obsługiwać interesantów, szkoły zdalnie prowadzić lekcje itd. 

Przejście organizacji zarządzanej w stylu biurokratycznym na system pracy zdalnej nie jest więc niemożliwe. Przeciwnie, poleganie głównie na procedurach byłoby wielkim atutem dla ogromnego, biurokratycznego organizmu, gdyby z sukcesem udało się już dokonać tranzycji. Procedury i odpowiednie narzędzia informatyczne pozwoliłyby przetwarzać i wymieniać informacje ogromnej rzeszy ludzi, bez niedomówień, pomyłek czy błędów – a przynajmniej bardzo ilość błędów minimalizując. 

Samo podjęcie decyzji w tym zakresie to lata transformacji. Wspominamy tu o ten styl zarządzania jedynie po to, żeby pokazać pełne spektrum. Nie ma raczej szans, żeby Twoja firma zarządzana była w stylu biurokratycznym, zapewne ma natomiast jego szczątkowe elementy – procedury.

Styl zarządzania demokratyczny

Z zasady – im mniejsza firma i im bardziej oparta o kapitał ludzki, tym większe prawdopodobieństwo, że panuje w niej demokratyczny styl zarządzania. Managerowie zdradzający pakiety najlepszych praktyk w zarządzaniu zdalnym zespołem w większości pracują w tym stylu. W demokratycznym systemie pracownicy mają szerokie pole samodzielności realizacji swoich obowiązków w pracy, samorozwoju, podejmowania własnych inicjatyw, które nierzadko skutkują jakąś zmianą w polityce lub kierunku strategicznym firmy. Wszystkie ważne decyzje omawia się z ich udziałem. 

Demokratyczny system zarządzania wysoce motywuje pracowników, którzy wkładają w rozwój firmy dużo własnych pomysłów i inicjatywy. Kierownictwo obdarza ich zaufaniem i traktuje w sposób partnerski. Wymaga to jednak zręcznego zarządzania, aby wolność do samorealizacji, która w konsekwencji wspiera rozwój firmy, nie przerodziła się w chaos. 

Hierarchia nie jest tu na pierwszym planie, poza tym jest płynna. Pracownik proponujący realizację ciekawego projektu może stać się jego managerem. 

Zaletom w postaci świetnej atmosfery w pracy, niewidocznej hierarchii i możliwości samorealizacji towarzyszą też wpisane w styl wady. Wolność może powodować spory kompetencyjne, a konieczność omówienia wszystkiego ze wszystkimi w każdej kwestii przedłuża podjęcie każdej decyzji. Nie bez znaczenia jest też fakt, że sprawny demokratyczny styl zarządzania wymaga nie tylko dobrej woli i chęci pracowników, ale również wysokich kompetencji.

W pracy zdalnej

Cóż tu napisać … ten system jest wręcz stworzony do pracy zdalnej :). O zarządzaniu zdalnym zespołem w oparciu o zaufanie, nastawienie na wynik, nieformalne kontakty, z poszanowaniem indywidualnego stylu pracy i asynchronicznych godzin piszą w internecie liczni managerowie, szczególnie zespołów IT. 

Jeśli prowadzisz zespół twórczych, wysoce kompetentnych pracowników, z którymi wspólnie wypracowujesz kurs, którym podąża firma, nie będziesz mieć większych problemów przy przejściu na system pracy zdalnej. Ze wszystkich opisanych tu stylów zarządzania, ten do pracy zdalnej najłatwiej zaadaptować. Z narzędziami na pewno sobie poradzisz. 

Nasze porady:

 • Nie zapominaj, że jesteście zespołem. W warunkach pracy zdalnej utrzymuj kontakt z ludźmi, zachęcaj ich też do kontaktu. Łącz członków zespołu w pary robocze, zmieniaj w miarę często konfiguracje tych par, tak, żeby poczucie zespołowej więzi nie zaczęło zanikać.
 • Utrzymując kontakt z członkami zespołu, staraj się nie wisieć im wirtualnie nad ramieniem. Nie odciągaj ciągłymi pytaniami od pracy.
 • Jeśli pracujesz w systemie pracy częściowo zdalnej, to znaczy masz biuro, a tylko część pracowników pracuje zdalnie, dbaj, aby nie poczuli się oni odstawieni na boczny tor. Mają czuć się częścią zespołu.

Styl zarządzania sytuacyjny

To jest … zapewne Twój styl zarządzania. O ile powyżej opisane style stanowią konstrukcje czyste, teoretyczne i jednowymiarowe, styl sytuacyjny mówi, że każde podejście jest dobre, pod warunkiem, że to ono akurat pozwoli, w danej sytuacji, najlepiej osiągnąć cele kierownictwa. 

W rzeczywistym świecie nigdy właściwie nie wystarcza ograniczyć się do jednego stylu zarządzania. Prowadzisz swój zespół w sposób demokratyczny? Ok, co jeśli napotykasz na sytuację kryzysową w wymiarze strategicznym? Czy w takim przypadku nie zawieszasz na chwilę przynajmniej demokracji i nie wprowadzasz autokratycznych metod, żeby szybkimi decyzjami i szybkim wdrożeniem ominąć zagrożenie? Zapewne tak. Z całą pewnością starasz się też wypracować i, co najważniejsze, utrzymać w praktyce procedury, które zagwarantują optymalny sposób podejmowania trafnych decyzji i wdrażania skutecznych rozwiązań. To z kolei istota systemu biurokratycznego.

Sytuacyjny, mieszany styl zarządzania, ujawnia się również w podejściu do pracowników. Jedni będą wysoce zmotywowani, lecz brakować będzie im kompetencji. Twoim zadaniem jest wówczas podsuwać niezbędną wiedzę i obserwować, jaki użytek zrobi z niej nastawiony na działanie pracownik. Skrajną przeciwnością jest przypadek, gdy pracownik kompetentny nie ma motywacji do wykonywania pracy. W takim przypadku musisz odwołać się do technik negocjacyjnych lub odwołać się do swojego autorytetu przełożonego, choć takie akurat postępowanie ma najczęściej krótkie nogi. 

Sytuacyjny styl zarządzania czerpie z wszystkich innych stylów w proporcjach zależnych od potrzeb konkretnego momentu. W większym więc stopniu niż w innych stylach o sukcesie decyduje tu zręczność, wyczucie i kompetencje zarządzającego.

Styl sytuacyjny posiada, potencjalnie, wszystkie zalety stosowanych w nim systemów “czystych”, jednak przy nieprawidłowym zarządzaniu, może ujawnić też wszystkie ich wady. Dla zręcznych managerów będzie jednak najlepszym praktycznym, nieopartym na dogmatach stylem zarządzania, pozwalającym w spokojnych warunkach na uwolnienie potencjału pracowników, w chwili kryzysu zaś, na szybkie podejmowanie i egzekwowanie decyzji.

W pracy zdalnej

Zapewne w codziennej praktyce stosujesz, przynajmniej do pewnego stopnia, styl sytuacyjny. Wpisana w jego DNA – łącznie z nazwą – zdolność do adaptacji, znacząco ułatwi Ci proces przestawienia firmy na pracę zdalną. 

Mieszane metody zarządzania umożliwiają Ci przedyskutowanie celu i sensu przejścia na zdalny system pracy z całym zespołem. Może tylko część Twoich pracowników będzie przychylna takiemu rozwiązaniu? Jeśli będzie to miało sens z punktu widzenia celów firmy, na przykład pozwoli na choćby częściową redukcję kosztów biura, możesz zdecydować się na mieszany, częściowo zdalny system pracy. 

Po przedyskutowaniu rozwiązania i uzyskania akceptacji zespołu możesz projekt pracy zdalnej rozpisać jak zadanie, a następnie przeprowadzić go szybko i sprawnie, np. wprowadzając kryzysowy, autokratyczny reżim wykonania. 

W codziennej praktyce dotyczyć będą Cię wszystkie porady, jakie przedstawiliśmy, opisując dotychczasowe style zarządzania. Jak widzisz, żadne podejście nie jest niemożliwe w pracy zdalnej. To tylko inne narzędzia osiągania tych samych celów w zarządzaniu zdalnym zespołem.

Podsumowanie

Analizując poszczególne style zarządzania, nie znaleźliśmy żadnych inherentnych cech, które uniemożliwiałyby skuteczne uprawianie ich w warunkach pracy zdalnej. Zawsze trafią się jakieś przeszkody, jednak, w odpowiedniej sytuacji i przy prawdziwej woli, praca zdalna możliwa jest nawet w biurokratycznym stylu zarządzania.

Jedynie możliwości techniczne, wymagania Twojej branży i Twoje osobiste preferencje decydują więc o tym, czy przejdziesz ze swoją firmą w system pracy zdalnej. Styl zarządzania nie ma wielkiego wpływu.

Jeśli się zdecydujesz, mamy dla Ciebie 7 praktycznych porad, jak bezboleśnie pozbyć się kosztów biura i przejść na zdalny system pracy.